"KLIDNÝ RODIČ"

 Cílem bezpečnostního programu „Klidný rodič“ je snížení rizika úrazů a krizových situací během pobytu dětí na dětském letním táboře. Důraz je kladen především na prevenci. Důležitou roli hraje osvědčený kolektiv pedagogických pracovníků, kteří jsou proškoleni, aby rizikovým situacím dokázali předcházet, případně nastalý problém řešit. Rodiče jsou při závažných případech ihned informováni ze strany vedení tábora.

1. Zdravotní stav dětí
Každý oddílový vedoucí je na začátku tábora pečlivě obeznámen se zdravotním stavem dětí (alergie, akutní a chronické nemoci, léky, které dítě užívá). Díky znalosti zdravotního stavu dítěte následně dohlíží na dodržování zdravotních opatření a omezení, které dítě má a kontroluje, zda dítě užívá předepsané léky (uložené u zdravotníka). V případě zdravotní komplikace vše hlásí zdravotníkovi, který dítě adekvátně ošetří v rámci táborové marodky nebo zajistí dítěti převoz k odbornému vyšetření.

Oddílový vedoucí dohlíží na vhodný oděv a obutí dětí dle aktuálního počasí a s ohledem na následující táborový program. V horkých dnech dohlíží na dostatečný pitný režim a pokrývku hlavy, v chladných dnech na dostatečné vrstvení oblečení, aby nedošlo k prochladnutí. Během pohybových her kontroluje správné obutí.

2. Nebezpečí úrazu
Jako kdekoliv jinde, i na dětském táboře hrozí riziko úrazu. Proto se snažíme úrazům účinně  předcházet.  Volíme vhodné hry, při kterých je riziko úrazu co nejnižší, bez nepřiměřeného fyzického kontaktu a dalších nežádoucích aktivit, jako je házení předmětů atd. U oddílu je neustále přítomen oddílový vedoucí a oddíl se pohybuje během programu pohromadě.  Děti jsou poučené, že se nesmí od oddílu vzdálit, bez vědomí svého oddílového vedoucího. Zvláštní důraz na bezpečnostní opatření je kladen při aktivitách, jako jsou vodácké výlety, střelba vzduchovkou atd.

3. Pryč s šikanou
V každém dětském kolektivu (ať už ve škole, sportovním týmu, na dětském táboře) hrozí tvz. šikana.  Za šikanování považujeme chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jedince či skupinu. Oddílový vedoucí je schopen odhadnout, který jedinec by se mohl stát terčem takového chování (většinou se jedná o jedince, který se od kolektivu odlišuje např. chováním, zdravotním omezením. Díky tomu může šikaně předejít včasným zásahem, či zvýšenou pozorností na ohrožené jedince. Vedoucí musí umět řešit vztahové konflikty mezi dětmi v oddíle, jako prevence vzniku šikany. V případě prokázání šikany je pobyt agresora na táboře okamžitě ukončen!

4. Bezpečnost při koupání
Při příjezdu se oddílový vedoucí informuje u rodiče o tom, zda je dítě plavec či neplavec a plavecké schopnosti dětí osobně při první příležitosti překontroluje. Na neplavce dohlíží se zvýšenou pozorností. Vedoucí předem zkontroluje terén dna. Děti poučí o vhodném chování u vody. Nikdo neodchází do vody sám, vždy pouze za doprovodu oddílového vedoucího. Oddílový vedoucí vymezí prostor, který nesmí dítě překročit. Oddílový vedoucí musí mít během koupání neustálý přehled o všech dětech, z vody odchází jako poslední.

Vedoucí vždy den předem hlásí vedení plánovaný pobyt u vody a musí tuto činnost zapsat do programu dne.

 5. Alkohol, drogy, sex
Alkohol, návykové látky a předčasná sexuální aktivita je na dětském táboře nepřípustná.
Každé porušení tohoto zákazu znamená ukončení pobytu na dětském táboře, podrobné informování rodičů o nastalé situaci, případně oznámení podezření  ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení (zákonná povinnost provozovatele). Oddíloví vedoucí jsou obeznámeni s tímto rizikem a jak účinně rozpoznat příznaky tohoto nežádoucího chování. Účinný prostředek ke snížení takovýchto rizik je nabitý a zajímavý program, přítomnost vedoucího u oddílu a posílené hlídky během poledního klidu a otevřená diskuze s dětmi na toto téma.  Na začátku pobytu jsou děti obeznámeny, jaké důsledky by vyplývaly z porušení tohoto zákazu (porušení Táborového řádu).

6. Riziko ze strany pedagogických pracovníků
Všichni oddíloví vedoucí jsou pečlivě vybíráni, s nutností zdravotního potvrzení od lékaře a čistým trestním rejstříkem.  Samozřejmostí je neustálá kontrola a dohled vedení tábora nad pedagogickým personálem. Děti jsou poučeny, jak se zachovat, pokud by byly svědky či účastníky jakékoliv nepříjemné či podezřelé situace a jak takové situace rozeznat. Mezi takové situace patří i fyzické tresty a přehnaně akusticky výrazná komunikace vedoucích směrem k dětem(křik na děti), které jsou na DT Nežárka naprosto vyloučeny.