OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro dětské zotavovací akce (dále jen „pobyt“) na letním táboře Nežárka (dále jen „tábor“):

 1. Obchodní strany

  a) Pořadatel pobytu (dále jen „provozovatel)

DT Nežárka, z.s., se sídlem U Hřiště 1074/24, 37372, Lišov IČ 17512697, DIČ CZ17512697, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. L 9093, pro pobyt v DT Nežárka.

        b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)

Tyto obchodní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti obchodních stran, vzniklé na základě obchodního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož předmětem jsou dětské rekreační pobyty na letním táboře Nežárka, určený pro zdravé dětí od 6 do 16 let, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu.

Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem, vzniklá z obchodního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito obchodními podmínkami.

2. Přihlášení

a) Přihlášení dítěte k pobytu je možné pouze elektronicky na webových stránkách www.tabor-nezarka.cz. Po pravdivém vyplnění všech povinných položek formuláře elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností 3 pracovních dnů. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem*, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury.

* Z termínových a provozních důvodů je možnost vystavení faktury za pobyt dítěte na táboře od 1. října do 10. června. Po tomto termínu může provozovatel vystavit objednateli na základě jeho žádosti potvrzení o účasti na dětské rekreaci.

b) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem na základě uhrazení zálohové částky nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které mu provozovatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem. Po připsání platby na účet provozovatele zašle provozovatel objednateli potvrzení o vzniku závazné rezervace.

c) V případě, že rezervace není ve lhůtě 3 pracovních dnů (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo předběžnou rezervaci bez náhrady zrušit a nabídnout pobyt jinému zájemci.

3. Rozsah a cena služeb

a) Cena pobytu je cenou smluvní. Plná cena pobytu či zálohová cena dle ceníku na www.tabor-nezarka.cz se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.

b) Cena pobytu zahrnuje ubytování (chatka, srub), stravování (běžný stravovací režim, provozovatel nemůže zajistit dietní režim typu vegetariánský, bezlepkový atp.) a pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje dopravu, úrazové pojištění dítěte.

c) Nástup na tábor je v den zahájení objednaného běhu mezi 13 – 16 hodin. Stravování začíná večeří. Při ukončení pobytu si objednatel vyzvedne své dítě na táboře v den ukončení objednaného běhu mezi 9 – 11 hodin. Stravování končí snídaní.

e) Pokud je u vybraného termínu uvedena sourozenecká sleva (tj. 4. běh), rozumí se tím sleva pro děti, které mají společného alespoň jednoho ze zákonných zástupců a shodné příjmení. Sourozeneckou slevu nelze nárokovat v případě dětí, které nejsou v době konání tábora v péči svého zákonného zástupce a jejich pobyt probíhá na základě hromadné objednávky.

f) Charakter ubytování odpovídá stáří táborového areálu.

g) V případě jakýchkoliv požadavků na zvláštní stravování (bezlepkové, vegetariánské atp.) je nutné o tomto dát písemně vědět provozovateli, který si vyhrazuje právo zpoplatnit toto zvláštní stravování. Zároveň si vyhrazuje právo na nepřijetí dítěte z důvodu omezené kapacity provozu kuchyňského personálu.

4. Změny služeb

Rozhodne-li se objednatel po uzavření smluvního vztahu požádat provozovatele o změnu termínu pobytu, může provozovatel při schválení tohoto požadavku uplatnit cenu poukazu dle původní objednávky.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to elektronicky - e-mailem, zaslaným na adresu info@tabor-nezarka.cz.

b) Provozovatel doporučuje objednateli na základě jeho úvahy uzavření pojištění, kryjící storno poplatek, dle vlastního výběru.

c) V případě zrušení závazné rezervace objednatelem bude provozovatelem účtován storno poplatek v následující výši:

I) Administrativní poplatek 600,- Kč při zrušení závazné rezervace do 31.března 2024

II) 50 % z uhrazené zálohové platby při zrušení závazné rezervace v termínu 1. dubna - 30. května 2024

III) V případě zrušení závazné rezervace po 1. červnu 2024 odpovídá storno poplatek u 14denních běhů výši zálohové platby daného běhu, u běhů týdenních je po tomto termínu storno poplatek ve výši 60 % z celkové ceny běhu.

d) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.

e) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději deset dnů před termínem zahájení daného turnusu.

f) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora dle čl. 5 obchodních podmínek může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.

g) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2024.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele

a) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:

b) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným či opakovaným porušováním Táborového řádu (Příloha č. 1 obchodních podmínek).

II) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují speciální zdravotní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému programu.

III) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)

IV) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. objednatelem podepsaný a lékařem potvrzený formulář, potvrzení bezinfekčnosti, Souhlas se zpracováním osobních údajů a kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte.

V) V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.

VI) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).

VII)  V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí (např. kvůli epidemické situaci).

b) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.1) – a.5) obchodních podmínek může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 390 Kč. Výše vratné částky za stravovací limit se vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, poslední jídlo (sobotní snídaně) do ní zahrnuto není.

c) V případě předčasného ukončení či zrušení pobytu dle čl. 6 bod a.V) a a.6) obchodních podmínek má objednatel nárok na proplacení poměrné části stravovacího limitu (80 Kč/den), poměrné části ceny ubytování (90 Kč/den) a poměrné části nákladů na program (80 Kč/den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 990 Kč. Výše vratné částky se v tomto případě vypočítává ode dne následujícího po odjezdu dítěte z tábora, odjezdový den (sobota) do ní zahrnut není.

d) V případě neuskutečnění pobytu dle čl. 6 bod a.7) obchodních podmínek má objednatel nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.

e) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.I) – a.VII) obchodních podmínek se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení provozovatele o zrušení pobytu.

f) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2024.

7. Reklamace služeb

a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá obchodním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.

b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno realizovat elektronicky (e-mail: info@tabor-nezarka.cz), nebo telefonicky (tel. 725-901- 093).

c) Provozovatel je v případě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

8. Další ujednání

a) Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.

b) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.

c) Objednatel souhlasí, že mobilní telefony jsou v průběhu táborového pobytu dětem vydávány pouze na období poledního klidu. Mimo tuto dobu jsou mobilní telefony dětí uloženy v kanceláři tábora, kde za ně provozovatel přejímá odpovědnost.

d) Objednatel souhlasí, že skladování jakýchkoliv léků u dětí je v průběhu pobytu zakázáno – objednatel se zavazuje veškeré léky předat při nástupu na tábor přímo táborovým zdravotníkům.

e) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (hotovost, mobilní telefon atp.), které dítě svěřilo svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.

f) Provozovatel se zavazuje ubytovat společně do jednoho oddílu i chatky pouze u tu dvojici dětí, jejichž jména budou vzájemně uvedena v kolonce „kamarád“ jejich elektronických přihlášek. Zároveň je nutné, aby obě děti patřily do stejné věkové skupiny (6 – cca 10, ev. cca 11 - 16 let). Společné ubytování je na základě platné legislativy možné pouze u dětí stejného pohlaví.

g) Dodatečný požadavek na společné umístění dvou dětí (či změnu tohoto požadavku, uvedeného v přihlášce) musí objednatel sdělit provozovateli elektronicky (e-mailem na adresu info@tabor-nezarka.cz) nejpozději deset dnů před zahájením pobytu. Pozdější požadavky nemohou z organizačních a termínových důvodů být akceptovány.

h) Objednatel souhlasí se skutečností, že v rámci provozu tábora probíhá sprchování dětí vždy po oddílech podle předem daného rozpisu, přičemž na oddíl vychází sprchování vždy jednou za 2 – 3 dny. V případě dívek v období zvýšených hygienických nároků je možnost individuálního sprchování dle potřeb.

i) Objednatel souhlasí, že mezi ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY v rámci pobytu patří alkohol, drogy, cigarety (včetně elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací, šňupací tabák a nikotinové sáčky, airsoftové zbraně, nože, pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a stejně tak notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, přenosné reproduktory a televizní přijímače.

j) Objednatel souhlasí, že není v průběhu tábora dětem povolena konzumace nápojů typu birel, radler, cider apod,, stejně jako konzumace energetických drinků. Z toho důvodu není vhodné vybavovat děti těmito nápoji.

k) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení Táborového řádu (například jedná-li se o podezření z krádeže, či zakázaného vybavení – viz čl. 8. bod i).

l) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením orientační zkoušky na přítomnost alkoholu či drog v případě, že u jeho dítěte dojde ke vzniknu podezření na závažné porušení Táborového řádu (užívání škodlivých látek – viz Příloha č. 1). V případě odmítnutí dítěte podrobení se dechové zkoušce je považován test na alkohol jako pozitivní a zákonný zástupce je povinen vyzvednout si své dítě okamžitě po telefonickém oznámení kohokoliv z vedení tábora. Provozovatel má právo přivolat v tomto případě Policii ČR (PČR) a Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

m) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení pobytu.

n) Z důvodu porušení bezinfekčnosti není v průběhu tábora možno děti navštěvovat - provozovatel tímto vychází vstříc doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR na co nejomezenější kontakt táborového kolektivu s okolím.

o) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

9. Závěrečná ustanovení

a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).

b) Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se obchodními podmínkami a Táborovým řádem (viz Příloha č. 1 obchodních podmínek).

c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

e) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora.

f) Objednatel bere na vědomí, že pokud dítěti dorazí na tábor jakákoliv zásilka až po skončení jeho pobytu, je v případě zájmu o její předání nutno vyzvednout si ji přímo na táboře. Z důvodu plné časové i organizační vytíženosti v průběhu letních prázdnin nemůže provozovatel zajistit zpětné odesílání takových zásilek.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek, a to výhradně v případě, kdy by to vyžadovala změna či úprava aktuální legislativy pro konání dětských zotavovacích akcí. O takovéto případné změně je provozovatel povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu před zahájením pobytu.

h) Tyto obchodní podmínky jsou platné od 3.9.2023 do 30.9.2024.

Přílohy: Příloha č. 1 – Táborový řád

 

 

Příloha č. 1 obchodních podmínek tabor-nezarka.cz

 

TÁBOROVÝ ŘÁD

 1. Na Nežárku jsme všichni přijeli zapadnout do prima party. Chovej se proto k ostatním tak, aby si i oni tábor užívali, ať už jde o ostatní táborníky, nebo oddílové vedoucí, vedení tábora a jiné dospěláky.
 2. My na Nežárce si neubližujeme, nikomu nenadáváme a neposmíváme se. Kdybys věděl o někom, kdo se k ostatním nedovede chovat pěkně, řekni to svému vedoucímu nebo kterémukoli dospělákovi, který je ti blízký.
 3. Nikdy bez svého vedoucího neopouštěj areál tábora. Nechoď za chatky, nevzdaluj se od oddílu. Tvůj vedoucí musí vždycky vědět, kde jsi!
 4. Dodržuj pokyny praktikantů, oddílových vedoucích a členů vedení tábora.
 5. Dodržuj táborový řád, denní režim a osobní hygienu.
 6. Chovej se tak, abys po sobě nenechával škody ani nepořádek. Chovej se s respektem k vybavení tábora i k okolní přírodě. Když svým jednáním způsobíš škodu na táborovém příslušenství nebo na věcech jiného táborníka, může být vzniklá škoda uhrazena z tvého kapesného.
 7. Na cizí věci se bez dovolení nesahá, do chatky, která není tvoje, se bez dovolení nevstupuje.
 8. Mobilní telefon odevzdej do táborového trezoru, jestli tábor bez mobilu nezvládneš. Telefon pak budeš mít k dispozici o poledním klidu, jinak bude v bezpečí trezoru tvého vedoucího, takže za něj tábor ručí. Stejně tak do trezoru raději odevzdávej všechny cennosti, pokud si je necháš u sebe, nemůže za ně tábor převzít odpovědnost.
 9. Táborové lásky jsou prima, Nežárka je ale DĚTSKÝ tábor, kde lásky končí maximálně držením za ruce.
 10. Alkohol, tabákové či nikotinové výrobky a všechny návykové látky jsou na Nežárce přísně zakázány. Užívání či přechovávání takových věcí by znamenalo okamžité vyloučení z Nežárky.